• Dokumenty wymagane od kandydata starającego się o przyjęcie do Kolegium:

      

     1. Podanie o przyjęcie do szkoły z uzasadnieniem wyboru naszej szkoły

     2. Życiorys

     3. Pisemna zgoda rodziców na naukę w szkole oraz na egzekwowanie wymagań

     regulaminowych związanych z charakterem szkoły

     4. Opinia księdza lub katechety

     5. Opinia wychowawcy klasy

     6. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

     7. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

     8. Kwestionariusz informacyjny o uczniu

     9. Karta zdrowia ucznia

     10. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i możliwości kontynuacji nauki w liceum

     11. Zaświadczenia o ewentualnej dysfunkcyjności (wady narządów ruchu, słuchu, wzroku, percepcji, pamięci, wymowy, pisma itp.) z poradni psychologiczno-pedagogicznej

     12. Odpis aktu urodzenia z USC

     13. Odpis metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu

     14. Trzy fotografie legitymacyjne

  • Kontakt

   • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów (OFM) w Wieliczce
   • (+12) 278 21 72 (+48) 665 450 450
   • ul. Brata Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka 32-020 Wieliczka Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Śledź nas